Общи условия за отдаване под наем от Каммартон Рентал ЕООД

Тези условия са приложими при наемане на оборудване и машини без водач от Каммартон Рентал ЕООД.

1. Обект за наемане
1.1. Обектът, който се взима под наем се предоставя свободно склада на Наемодателя.
1.2. При предаването, обектът е маркиран, че е изпробван и е в готово за работа състояние.
1.3. Наемателят получава всички необходими консумативи и заплаща само използваните.
1.4. Наемодателят предоставя инструкция за експлоатация, както и такава за безопасна работа с обекта.
1.5. При връщане на обекта, последният трябва да бъде добре почистен и, с оглед на нормалната работа, да бъде в добро състояние.
1.6. Наемателят е отговорен за съхранението и опазването на обекта. Сервизното обслужване на машината и вложените резервни части ще бъдат за негова сметка при виновно неспазване на инструкциите за работа и безопасност или немарливо отношение към оборудването.

2. Употреба
2.1. Обектът може да се използва само за цели и в работни условия, за които е предназначен.
2.2. Обектът не може да се премества на друго работно място освен указаното в договора или да се използва от другиго, без специалното разрешение на Наемодателя.

3. Период за наемане
3.1. Периодът на наемане се брои от деня, в който продуктът е получен от Наемателя, до деня на обратното му предаване съгл. т. 2.1.
3.2. Наемателят има право да пренаеме обекта с изричното предварително съгласие на Наемодотеля.

4. Актуализация
4.1. Дневният наем се актуализира във всеки един случай на наемане, съгласно ценовата листа на Наемодателя и времето за използване на ден. Цената от ценовата листа е за работа на една смяна при 8 часов работен ден. В случай, че оборудването се използва повече от 8 часа на ден, наемната цена се завишава с 80% за работа до 16 часа на ден или със 140% за работа над 16 часа на ден.
4.2. Договореният дневен наем представлява цената за наемане на един обект за един ден. За част от деня се таксува наемна такса за цял ден.
4.3. Наемодателят има право да изисква от Наемателя депозит за ползване на машината.
4.4. При закупуване на аналогично оборудване, клиентът ползва търговска отстъпка.

5. Отговорности
5.1. През периода на наемане, Наемателят е отговорен при загубата нa обекта, както и за причинени повреди, които не се дължат на нормалното износване. За повредите трябва да се уведомява Наемодателят, с цел да се вземе решение как да се ремонтира обекта. Обект който е изгубен, или повреден така, че да не може да се ремонтира, ще се таксува на Наемателя със сума, равна на необходимите разходи за придобиването на аналогичен такъв.
5.2. Наемателят отговаря за всякакви щети, причинени от него или от трето лице, във връзка със съхраняването, ползването или транспортирането на наетото оборудване.
5.3. Резервните части и сервизната поддръжка, при нормална експлоатация, са за сметка на Наемодателя.
5.4. Наемодателят не отговоря за щети, причинени от закъснение при доставка, месторазположение и аварии.
5.5. Наемателят по време на периода на наемане трябва да охранява /застрахова/ обекта срещу всякакъв вид рискове в размер на разходите за придобиването му.
5.6 Наемодателят има право да извърши оглед на обекта през работно време.

Tip: It’s easy for new Mac users to become confused by all the various Mac apps. It’s not hard to feel what you are feeling, as I was once your age. My Mac was a foreign language to me, and it crashed suddenly. I had no choice but to restart the computer. That was my first reaction. After learning the many ways of cleaning my Mac’s hard drive, these issues are gone.

Tip: If you’re a beginner Mac user, it’s easy to get ambivalent towards all Mac stuff. Before you get started on speed and cleaning your Mac, it is highly recommended that you learn as much about the Mac world first. The Mac operating system was created in the 1980s. With that in mind, a lot of older how to speed up mac computers may have lots of bugs that can slow down your Mac and affect its speed. To prevent these issues from happening, you have several easy and simple ways to clean up your Mac.

Tip: It is important to not remove your most used and favorite programs from your Mac when cleaning it. This causes a lot of unnecessary „empty space“ inside the main memory of your computer. This empty space takes away your Mac’s ability to make quick work of the items in the main memory and slows it down. In order to improve my Mac’s speed, I remove all non-essential apps. Because this adds unnecessary space to my Mac’s registry, it’s important that I do not store too much data.