Лични предпазни средства

Употребата на машини изисква от потребителите използването на защитни средства, както и определени познания за лична безопасност. С помощта на няколко символа представяме на Вашето внимание важни аспекти на безопасността и предложения за подходящи предпазни средства.

safety_HelmetЗащитни шлемове

Заваряването на метали е свързано с голям брой опасни и вредни фактори: ярка светлина на електрическата дъга, ултравиолетови и инфрачервени лъчи, горещ метал и шлака, токсични аерозоли и газове. Едно от най-важните средства за защита е шлемът за заваряване.

 

Обувки за безопасностsafety_boots

Продукти, които могат да причинят сериозни наранявания от притискане в резултат на тяхното тегло или сила. Препоръчително е да се носят обувки за безопасност.

 

Режещи инструментиcutting_tools
Оборудване, което може да причини тежки наранявания чрез въртящи се / режещи  машинни елементи и ножове. Препоръчваме да се упражнява особен надзор, така че рискът да е минимален.

 

Защитни очилаsafety_googles

Някои машини или инструменти разпръскват твърди частици. Затова препоръчваме на потребителя да носи предпазни очила, за да се намали рискът от наранявания на очите. Също така, да се има в предвид и заобикалящата среда.

 

Вибриращи инструментиvibrations_tools

По време на продължителна употреба съществува риск от изтръпване на пръстите в резултат на вибрации. Препоръчваме при работа с тези машини да бъдат използвани антивибрационни ръкавици за намаляване на риска.

 

Опасност от пожарfire_protection

Оборудване с този символ може да причини пожар чрез искри и открит пламък. Бъдете изключително внимателни. Специално противопожарно оборудване да бъде под ръка, когато се използва това оборудване.

 

Протектори за ушиear_protectors

Високо ниво на шум. Когато сте изложени за по-дълги периоди от време на този шум, съществува риск от нарушаване на слуха. Затова препоръчваме, потребителят и всички хора наоколо да носят антифони – активни или пасивни.

 

Обучениеtraining

Употребата на машините изисква потребителите да са запознати с инструкциите за експлоатация и защита на оператора при работа с дадената машина.Препоръчваме да се проведе документирано обучение за рисковете при работа с машината.

 

Fall защитаfall_protection

Защита от падане. Защитен Колан (сбруя) трябва да се използва във всички случаи, когато съществува риск от падане от височини. Нагръдници се използват за подпомагане, когато се работи с двете ръце.

 

Респираторно защитно оборудванеrespiratory

Процесът на използване на даденото оборудване може е свързан с работа с аерозоли, които може да са вредни за оператора.Въпросът за това дали има или не има кислород е важен въпрос при избора на респираторна защита – дали само филтрира или също така подава свеж въздух към оператора. Други фактори, които следва да се отчитат, освен опасни вещества, срещу които оборудването осигурява защита, са дължината на периода на работа, температурата, изисквания за видимост и други.